Magatzem de ferros i distribució de ferros i acers per a la construcció i la indústria
Magatzem i Distribució de Ferros i Acers
a Barcelona, Baix Llobregat
Magatzem de Ferros Ferros PG
a Sant Boi de Llobregat
El millor producte en ferro i acer
de la millor qualitat possible
Previous slide
Next slide

Ferros PG Oficines i Magatzem de ferros i acers

A Ferros PG comptem amb les nostres instal·lacions amb més de 10.000 m2 dedicats a l’emmagatzematge, manipulació, preparació i subministrament de productes fèrrics i derivats de l’acer.

Disposem d’un ampli estoc de materials amb gran varietat de formats i mides, amb la possibilitat de la fabricació i manipulació a mida per al posterior subministrament i distribució.

"Oferim el millor servei amb un producte de la millor qualitat possible."
FERROS PG

Magatzem central de Ferros i Acers i Oficines administratives i tècniques.

Direcció
Horari de Dilluns a Divendres

Magatzems reguladors i magatzems de stockage

Avís legal i Política de Privacitat

LOPD · Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Quan l’usuari facilita les vostres dades de caràcter personal utilitzant els nostres formularis o correus electrònics de contacte, està autoritzant expressament PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO, S.L. al tractament automatitzat de les vostres Dades Personals per poder atendre les vostres consultes o peticions de serveis.

“D’acord amb allò establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades obtingudes mitjançant els formularis o per via correu electrònic seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i remetre-li informació relacionada dels nostres productes i serveis que puguin ser del vostre interès.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C/ Múrcia, 11 · 08830 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.”

LSSOCE · Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la LOPD

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic.

Titularitat del domini

El nom del domini www.ferrospg.net està registrat a favor de PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL, amb CIF B08296121, amb domicili al Carrer Múrcia núm. 11, amb codi postal 08830 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i inscrita al Reg. Mercantil de Barcelona, Full 3788, Tom 2161, Llibre 138, Secció 3a, inscripció 1a.

L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és sergio@ferrospg.com

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del web www.ferrospg.net, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements continguts són titularitat de PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies, logotips, etc. que puguin aparèixer en aquest lloc web han concedit a PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les condicions següents:

Que sigui compatible amb els objectius de la web de www.ferrospg.net.

Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat.

Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la distribució, comunicació pública o transformació sense el consentiment exprés de PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Responsabilitat de PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL

PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tant l’accés a aquest web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús de la informació.

PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici que es pogués donar a causa d’una circumstància de força major, com: error en les línies de comunicacions, defectes al maquinari i programari dels usuaris, fallades a la xarxa de Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).

PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL es reserva el dret a modificar la present política de privadesa per tal d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a les que poguessin derivar-se dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest no es considerés atorgat d’acord amb els termes de la present política de privadesa.

PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL té com a objectiu principal garantir la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, recollides a través de qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria es trobe vigent en cada moment.

Introducció d’enllaços hipertextuals a PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL

Als enllaços que es realitzin a la nostra pàgina web s’hauran de respectar escrupolosament els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web i els continguts. No es permetran els enllaços quan es realitzin de manera que el disseny de la nostra pàgina web quedi modificat i especialment, no es podran mantenir els “frames” de la pàgina web d’origen. Tampoc no es permetran enllaços que puguin crear confusió a l’usuari sobre el titular de la pàgina web que es visita, per exemple mantenint la URL del web original, o de manera que el web original s’aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets de PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL

Links a altres pàgines web

PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.ferrospg.net. La presència daquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En cas que PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita o constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar lenllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest text fos declarada, totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint el text legal en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part que resulti afectada, per no posada.

PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i PRODUCTOS GENERALES DEL HIERRO SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de SANT BOI DE LLOBREGAT.